Fast Delivery
למשלוח אקספרס
סמסו לנו

תקנון שימוש באתר

 • תקנון אתר טסה שוקולד בע"מ
 • ברוכים הבאים לאתר טסה שוקולד אונליין.
 • האתר מופעל על ידי טסה שוקולד בע"מ ("החברה" ו/או "החנות").
 • בעצם שימושך באתר וגלישתך בו הינך מסכים לתנאי התקנון המובאים להלן ("התנאים" או "התקנון"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.
 • א.         כללי
 • תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב בין הצרכן (להלן: "המשתמש") לבין האתר טסה שוקולד אונליין (להלן: "האתר") על כן אנא קרא תקנון זה במלואו ובעיון שכן השימוש ורכישה בו באתר מהווים הסכמתך המפורשת לתנאים הכלולים בו כלשונם.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש באתר בין בגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים בו למכירה, בין ברכישה באמצעות טלפון, אתר אינטרנט ואפליקציה, וכפי שיהיו מעת לעת. בין היתר, הוראות התקנון מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לאתר.
 •  השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים, אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו.
 • גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש במערכת המסחר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או במערכת המסחר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 • התנאים המפורטים להלן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך הגולש באתר וכן על החברה לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה. מובהר כי התנאים המפורטים להלן באים בנוסף לכל התנאים וההסכמות המפורטים בהסכם הצטרפות ספק ו/או משקיע, ככל שנכרת כזה.
 • האתר הינו אתר המציע לגולשים לרכוש מצרכי מזון ומוצרים אחרים המוצעים למכירה בחנות טסה שוקולד. בכפוף לתנאים שלהלן, רשאי כל גולש להיחשף לתוכן המופיע באתר. הנתונים ו/או התוכן המתפרסמים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ומטבעם הם עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה, למעט במקרה של סתירה בין התנאים לבין הסכמי המסחר, שאז יגברו הסכמי המסחר. 
 • אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
 • על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
 •  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
 • ב.          הרשמה לאתר
 • הזמנת מוצרים מהאתר כפופה לביצוע הרשמה לאתר.
 • בעת ההרשמה לאתר זה תתבקש למסור, בין היתר, פרטים אישיים שונים כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח, דרכי ההתקשרות ואת פרטי כרטיס האשראי לחיוב בגין המוצרים או השירותים שתזמין דרך האתר. יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד.
 • יש לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, מעודכנים, מלאים ומדויקים. אם לא, הנך מתבקש לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתך ובמקרה הצורך אף ליצור עמך קשר.
 • שם משתמש וסיסמה: בעת ההרשמה לאתר זה תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכוש מוצרים באתר זה, תידרש להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך.
 • נהג בתבונה ובמשנה זהירות בתגובות ובפניות אם וככל שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום פרט כלשהו מפרטיך בו. השימוש באינטרנט בכלל ולנושאים עסקיים, מסחריים וכספיים בפרט, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד - "מחשב אישי"). עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.
 • בכפוף לתנאי השימוש אלה, כל בגיר המחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף רשאי לרכוש מוצרים באתר החברה, ובתנאי שהשלים את תהליך ההרשמה לשירות ומסר את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות.
 • על אף האמור לעיל, רשאית החברה שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר זה - וזאת מכל סיבה שהיא, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • 15.1.  אם בעת ההרשמה לאתר מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • 15.2.  אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר זה או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
 • 15.3.  אם נעשה על ידך ניסיון לשימוש שאינו פרטי, הוגן וסביר;
 • 15.4.  אם השתמשת בשירותי אתר זה לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • 15.5.  אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה;
 • 15.6.  אם אתה חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
 • 15.7.  אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 •  ג.          נוהל הזמנת מוצרים
 • האתר מציע מגוון של מוצרים לרכישה באמצעות כרטיס אשראי תקף ולאחר הרשמה כאמור לעיל. לאחר בחירת המוצרים על ידי המשתמש על המשתמש למלא את כל פרטי ההזמנה. החברה אינה מחויבת לספק את ההזמנה, אלא לאחר שבדקה את ההזמנה ואת פרטיה ומצאה שהם תקינים ומדויקים ועומדים בתנאי השימוש, לעיל ולהלן, לרבות באשר לאזורי החלוקה ולסכום המזערי (מינימלי) להזמנה.
 • סכום מזערי (מינימלי) להזמנה: החברה לא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר זה ובטרם הליקוט) הינו פחות מסך של 100 ₪ (מאה שקלים חדשים). החברה רשאית לשנות את הסכום המזערי להזמנה מעת לעת.
 • לא תתקבל כל הזמנה אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזור החלוקה. אף אם נקלטה הזמנה במחשבי החברה אשר יעד החלוקה בו הינו מחוץ לאזור החלוקה, החברה לא תהיה מחויבת לספקה.
 • החברה אינה מתחייבת לבצע מסירה לכתובת כלשהי – אלא לאחר בדיקת ואישור ההזמנה.
 • לא ניתן לספק את המוצרים לאזור שקיימות מגבלות תנועה מסיבות ביטחוניות או אחרות.
 • אישור קליטת ההזמנה באתר אינו מחייב את האתר לספק את ההזמנה רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על קליטת תשלום בעד הרכישה.
 • תנאי להספקת המוצרים הינו בכפוף לכן, כי המוצרים נמצאים במלאי.
 • במקרה בו נשלחו מוצרי ההזמנה למשתמש, אך לא נמסרה לו ההזמנה עקב מילוי לא נכון בפרטי ההזמנה של פרטיו או פרטי יעד המסירה – יחויב המשתמש בדמי משלוח וטיפול.
 • ד.          מוצרים ומחירים:
 • החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר זה. אשר על כן, העובדה כי מוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד.
 • החברה תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.
 • בכל הנוגע למארזים, החברה רשאית להחליף מוצר אשר נגמר במלאי במוצר אחר שווה ערך למוצר החסר.
 • תוקף המוצרים: תוקף המוצרים: ככלל, תוקף התפוגה של המוצרים באתר לא יפחת מ-30 ימים ממועד אספקת ההזמנה, אלא אם רשום כך מפורשות לצד המוצר. למזמין לא תהא כל טענה נגד טסה בגין תאריך התפוגה שעל גבי המוצר שסופק לו כל עוד תאריך התפוגה של המוצר אשר סופק הינו זמן סביר במועד אספקתו למזמין בהתאם לעניין ולסוג המוצר. בנוסף תינתן הערה עם תאריך לכל מוצר באתר אשר לו פחות מ30 ימי תאריך אחרון עדיף לשיווק.
 • משקאות אלכוהוליים, סיגריות ומוצרי טבק: רכישת משקאות אלכוהוליים, סיגריות ומוצרי טבק מותרת, על פי דין, אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה הנך מאשר שאתה בגיר ורשאי לרכוש מוצר זה על פי חוק.
 • מחירי המוצרים:
 • 30.1.  כל המחירים המפורטים באתר זה נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ על פי דין.
 • 30.2.  מחירי המוצרים הרשומים אינם כוללים דמי משלוח.
 • 30.3.   מוצרים הנמכרים לפי משקל:
 • 30.3.1.   באתר זה מוצעים למכירה מוצרים שמחירם תלוי במשקל המסופק ללקוח, כדוגמת ממתקים בתפזורת. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד').
 • 30.3.2.   במוצרים המסופקים לפי משקל תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל.
 • 30.3.3.   החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שצוין בעת ההזמנה).
 • 30.3.4. חלק מהמוצרים הנמכרים לפי משקל מסופקים באריזות שלמות.. בעת ההזמנה תתבקש לבחור את מספר היחידות שברצונך לקבל ואת משקלן המקורב. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לך בפועל.
 • 30.4.   עדכון מחירים: החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 • 30.5.  לצד כל מוצר מוצג באתר זה מחירו המעודכן בעת ביקורך באתר. מחיר זה תקף עד לשעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד סגירת ההזמנה. כפי שיוצג באישור ההזמנה המתקבל במייל. לתשומת לבך: אם עודכנו המחירים לפני סגירת ההזמנה באתר תחויב לפי המחירים המעודכנים כפי שיוצגו באישור ההזמנה המתקבל במייל.
 • 30.6.   חשבון משוערהסכום הסופי, שבו תחויב בגין הזמנתך, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליך בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניך בעת השלמת ההזמנה באתר זה הוא חשבון משוער בלבד. מטבע הדברים, יכול שיהיה פער בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי. הדבר יכול לנבוע מסיבות שונות ובכללן: זמינות מוצר/ים, עדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים, אספקת מוצר חלופי, שינוי במשקל של מוצרים הנמכרים לפי משקל וכדומה.
 • ה.         דמי משלוח וזמן אספקה:
 •  בדף סיכום ושליחת ההזמנה המשתמש יוכל לבחור במועד אספקת המוצרים. מועדי האספקה המוצעים למשתמש מיועדים לצורך סידור קו חלוקה אופטימלי. יחד עם זאת יכול המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של טסה בכל דרכי ההתקשרות המוצעים בעמוד שירות הלקוחות באתר (טלפון, מייל, טופס יצירת קשר) כשלוש שעות טרם מועד האספקה המוקדם בטווח השעות המוצע, על מנת לקבל מועד אספקה מדויק יותר בטווח של עד שעתיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 • עלות דמי המשלוח תוצג בפניך בעת השלמת ההזמנה באתר, ותיקבע לפי המועד המבוקש להספקה, אזור החלוקה, סכום ההזמנה וכיוצ"ב.
 • החברה רשאית לשנות את עלות דמי המשלוח מעת לעת, לפי שיקול דעתה.
 • החברה מקפידה כי שירות המשלוחים שלה יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה באתר. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות החברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בתקופה הסמוכה לחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד טסה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו
 • במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה ולדווח על מקרה כאמור. עם זאת, החברה אינה חייבת לפצות את המזמין עם קרות מקרה כאמור, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לנסיבות העניין.
 •  החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
 • החברה תהא רשאית, במקרים אשר לשיקול דעתה הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין, כספו יוחזר.
 • אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה , ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.
 • זמני המשלוח הם באמצע השבוע בימים א-ה בהתאם לשיקולי החברה. 
 •  ו.          אמצעי התשלום
 • אתר זה מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת בתנאי שחברות האשראי מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידך.
 • בנוסף לכרטיס אשראי תקף, עליך להיות בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר זה, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר זה מכבד.
 •  ז.          תנאי ומועדי התשלום
 • תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנוהג באתר זה בעת אספקת ההזמנה בפועל.
 • מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורך בעת אישור ההזמנה. ככל שחברת האשראי שלך גובה עמלה נוספת בגין ביצוע עסקת אשראי בתשלומים –יוטל החיוב בעמלה על המשתמש.
 • ח.         מבצעים, הטבות והנחות
 • אתר זה מציע מבצעי קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו, בתנאים המשתנים מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה.
 • החברה רשאית להציע באתר זה או בשירות ההזמנות המקוון מבצעים, הטבות והנחות שונות מאלה המוצעים בחנויות החברה.
 • החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • ט.          שינוי וביטול הזמנה והחזרת מוצרים
 • החברה משתדלת לאפשר לשנות את פרטי הזמנתך ואף לבטלה, הכל בכפוף להוראות להלן ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והחיקוקים על פיו, כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי ניתן לשנות משלוחים, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהוזמנו ואף לבטל כליל את ההזמנה. בכל בקשה לשינוי כאמור יש לפנות לטלפון מספר 9242*
 • לפני משלוח ההזמנה ניתן לשנות את הזמנתך או לבטלה עד 3 שעות לפני המועד שבו החלו ללקט את המוצרים והמצרכים שהזמנת. במקרה זה ישקף החשבון לתשלום את השינויים שביצעת. מרגע שהחל תהליך הליקוט, לא ניתן לשנות את פרטי הזמנתך או לבטלה.
 • משתמש אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של טסה בטלפון אשר פרטיו מופיעים לעיל ויודיע על רצונו.
 • שינוי ההזמנה יתאפשר בהתאם למצאי ומלאי המוצרים הקיימים בעת בקשת השינוי, ובתנאי שתעמוד ההזמנה לאחר השינוי בתנאים הכלליים כאמור לעיל.
 • משתמש אשר יבקש לשנות הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר כפי שהיה במועד ביצוע ההזמנה הראשונית.
 • עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה (אם נגבה), אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים (השיעור והסכום הללו עשויים להשתנות לפי הוראות חוק הגנת הצרכן).
 • מודגש, כי על פי חוק הגנת הצרכן לא ניתן להחזיר מוצרי מזון ומוצרים פסידים ולבטל עסקה בגין החזרתם.
 • כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר, אלא במקרה בו תאריך התפוגה חלף טרם הגעת המוצר ללקוח, ובכפוף להוראות להלן.
 • החזרת מוצרים וביטול העסקה בגינם יכולים להיעשות בתוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, אלא אם מדובר במוצרי מזון וטובין פסידים אשר אינם ניתנים להחזרה לפי הוראות הדין.
 • לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם טסה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
 • עם קבלת המוצרים המוחזרים אצל טסה ובכפוף לאמור להלן, תחזיר טסה למזמין את כספו בגין ההזמנה. טסה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את הוצאות המשלוח. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.
 •  על אף האמור ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות שקילתם ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
 • טסה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. אם קיימת אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל, על המזמין להודיע לטסה על אי התאמה כאמור תוך יום עסקים אחד. אם המזמין לא יודיע לטסה על אי ההתאמה במועד האמור, יראו אותו כמי שאישר כי קיימת התאמה מלאה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד טסה בשל כך.
 •  י.           הזכויות באתר
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין באתר, שמורות לטסה שוקולד בע"מ, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים באתר.
 • סימני המסחר באתר הינם קניינה של טסה שוקולד בע"מ או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם או שהרשאה כזאת מותרת על פי דין.
 • בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובמערכת המסחר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, למעט סימני מסחר של מוצרים הנמכרים באתר או סימני מסחר של יצרנים המייצרים מוצרים אלו.
 • אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר או כל זכות אחרת של צד שלישי. בכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, או לעשות שימוש בכל דרך אחרת בתכני האתר, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת טסה שוקולד בע"מ.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש באתר.
 • יא.        הצהרת הגולשים
 • השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
 • עם סיום ביצוע ההזמנה – עליך "לצאת" בצורה מסודרת מחלון ההזמנות על מנת שמשתמש מקרי לא יוכל לעשות שימוש בנתוניך האישיים או נתוני ההזמנה שלך.
 • בהרשמתך לאתר הינך נותן הסכמתך כי החברה תהא רשאית למסור פרטים בדבר זהותך ופרטיך, לכל רשות מוסמכת, אם תידרש לעשות זאת על פי כל דין ובתאם להוראות הדין.
 • בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, לעיל ולהלן, מצהיר כל משתמש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
 • 66.1.  כי הוא בגיר על פי דין ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם שימוש זה;
 • 66.2.  כי הסכים לקבלת כל תנאי השימוש בתקנון זה, לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור להלן;
 • 66.3.  כי יעשה שימוש באתר אך ורק בדרך מקובלת ועל פי כל דין ולא יעשה שימוש באתר ובשירותי החברה ולא יתיר לאחר שימוש כאמור לצורך ביצוע מעשה או פעולה כלשהי האסורים עפ"י כל דין;
 • 66.4.  כי לא יחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או יעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצ"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים או לבצע כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995 או על פי כל דין;
 • משתמש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - ייחסם, והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים ומוצרים באמצעותו.
 • משתמש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
 • משתמש שיגרום במעשה או במחדל לנזק כלשהו לחברה ו/או לגורם כלשהו במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש המשתמש באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה המשתמש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בו.
 • יב.         הגבלת אחריות
 • החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בגין איחור במועד אספקה או בגין אספקה של מוצרים מקולקלים או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נבע מרשלנות של החברה, ובכל מקרה הפיצוי לו יהיה זכאי הלקוח ו/או צד ג', לא יעלה על מחיר המוצר הפגום.
 • החברה לא תהיה אחראית לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר עם מוצרים שנרכשו באתר החברה ואשר סופקו לחברה על ידי היצרן, המשווק או היבואן שלהם, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח או המשתמש באתר.
 • השימוש באינטרנט כסביבת עבודה חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי הבנק או למערכת מהמערכות או הונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך עצם השימוש בסביבת עבודה זו מהווה הכרה בכך שאין אפשרות ליצירת הגנה מוחלטת וקיים סיכון מובנה בכך שעלולים להיגרם נזקים ו/או הפסדים, ישירים ו/או עקיפים מעצם השימוש בסביבת העבודה, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע שמועבר ו/או מוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב. אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, לרבות ספקי תקשורת, תשתית וכד'.
 • החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.
 • יג.         פרטיות ואבטחת מידע
 • מערכת האתר שומרת על פרטיות המשתמשים והפרטים הנמסרים על ידי המשתמשים.
 • הסכמתך, אם ניתנה, בקשר עם משלוח דיוור ופרסום מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף מתן הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

ט.ל.ח

הנתונים המדויקים מופיעים על המוצר עצמו ואין בשום פנים ואופן להסתמך על הפירוט שמופיע באתר. לצערנו ייתנו טעויות או אי התאמות ולכן יש לקרוא את המופיע על אריזת המוצר לפני השימוש